5 زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری ماشین

یادگیری ماشین معمولاً برای تشخیص شباهت ها و ناهنجاری ها بسته به نوع کاربرد از انواع داده ها مورد استفاده قرار می گیرد.